Menu
Menu
ALGEMENE VOORWAARDEN HET GOUDEN GELUK
ALGEMENE VOORWAARDEN - HET GOUDEN GELUK (sinds 25 augustus 2021)

TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, de opgestelde pakketten, overeenkomsten, beeldmateriaal en/of andere producten of diensten gemaakt en geleverd door Het Gouden Geluk. Bij het boeken van een opdracht gaat de opdrachtgever akkoord met deze algemene voorwaarden van Het Gouden Geluk.

DEFINITIES
- Fotograaf: Vanessa Cortvriendt wonende te Assenede welke handelt onder de naam Het Gouden Geluk, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
- Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee de fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
- Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen fotograaf en opdrachtgever.
- Annulering: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
- Fotoshoot: periode waarin een fotoreportage wordt gemaakt.
- Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat/ De bewijslast betreffende ontvangst van de elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
- Gebruik: veelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.

AANBOD
Het aanbod van Het Gouden Geluk staat vermeld op de website van fotograaf (https://hetgoudengeluk.be). Bij speciale wensen zal de fotograaf een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst doen. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum van verzending door de fotograaf. De pakketprijzen zijn inclusief reiskosten tot 30 kilometer retour vanaf Assenede, daarna de fotograaf een vergoeding van € 0,43 cent per gereden kilometer. Dit wordt berekend d.m.v. de snelste route via Google maps.
Indien er een vergunning nodig is om te parkeren tijdens de fotoshoot dan zal er een vergunning worden geregeld voor fotograaf. Op deze manier wordt voorkomen dat fotograaf de auto eerst op grote afstand moet parkeren en hierop moet worden gewacht. Bij tussentijdse verplaatsingen is fotograaf niet verantwoordelijk voor onverwachte vertragingen, of planfouten waardoor hij fotomomenten mist. Als er betaald geparkeerd moet worden zal de fotograaf gebruik maken van Park Mobile indien mogelijk en de kosten achteraf in rekening brengen.


BOEKING
Een boeking is definitief na de betaling van het voorschot voor een fotoshoot.
Het voorschot wordt niet terugbetaald bij annuleren. Indien een shoot afgezegd wordt wegens onvoorziene omstandigheden kan deze wel binnen de maand opnieuw vastgelegd worden met hetzelfde voorschot.


BETALING, PRIJZEN EN (NA)BESTELLING
De vooraf samengestelde pakketten en prijzen staan vermeld op de website van Het Gouden Geluk. (https://hetgoudengeluk.be). Het opvragen van prijzen is volledig vrijblijvend. Deze zijn pas bindend zodra er een overeenkomst gesloten is tussen fotograaf en opdrachtgever.  Betaling dient contant of via Payconiq op de dag van de fotoshoot of per bank 3 dagen voor de fotoshoot te geschieden. Prijzen kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Prijsveranderingen zijn van toepassing op alle boekingen en nabestellingen die worden geplaatst na de wijziging.
Extra foto’s zijn bij te bestellen tegen een vergoeding van € 10,- per foto. Elke aankoop is bindend. De bestelling wordt pas klaargemaakt of doorgevoerd na goedkeuring én betaling van het volledige bedrag door de opdrachtgever.


ANNULERING
Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt opdrachtgever z.s.m. telefonisch op de hoogte gesteld en heeft de volgende keuze:
Er wordt op kort termijn een nieuwe datum ingepland.
U heeft het recht het contract te ontbinden.
Indien opdrachtgever een bedrag heeft betaald en indien de overeenkomst, waarop die betaling betrekking heeft, door de fotograaf wordt geannuleerd, zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen een terugbetaling plaatsvinden.


NIET OPDAGEN
Bij het niet komen opdagen van de afspraak zonder verwittiging wordt een bedrag van €50,00 aangerekend bij de eerstvolgende afspraak, indien dit niet betaald wordt kan er in de toekomst geen afspraak meer met Het Gouden Geluk gemaakt worden.

UITVOERING
Locaties kunnen gekozen worden in samenspraak met de fotograaf. Zij heeft echter het laatste woord en beslist uiteindelijk of dit binnen haar stijl ligt en/of haalbaar is.
De fotograaf zal de opdracht naar beste inzichten en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt. Indien een fotoshoot geboekt wordt, wil dat zeggen dat de opdrachtgever hiermee instemt. De bewerkingsstijl wordt bij elke fotoshoot steeds door de fotograaf zelf bepaald en kan niet “op maat” van de opdrachtgever, tenzij vooraf besproken.
De fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot. De fotograaf heeft het recht om bij ziekte of ongunstige (weer)omstandigheden de fotoshoot te verplaatsen.
De fotograaf stelt zich niet aansprakelijk voor letsel aan mens en/of dier, schade, verlies en/of diefstal tijdens de fotoshoot.

LEVERING
Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betredende dienst, bestanden of product ontvangen is. Gemiddeld binnen twee tot vier weken krijgt de opdrachtgever de digitale beelden via een online galerij met daarin de bewerkte foto’s, tenzij anders is overeengekomen. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging per post (bv. cadeaubonnen, albums, prints,...)
De grootte van de geleverde selectie (aantal foto’s) is op voorhand bepaald conform het gekozen pakket. Indien er na de fotoshoot door omstandigheden minder foto’s geleverd kunnen worden dan op voorhand afgesproken, dan treden fotograaf en opdrachtgever is gesprek over de oorzaak een eventuele tegemoetkoming.
Digitale bestanden worden alleen in jpeg geleverd, overeenkomstig de opdracht in lage of hoge resolutie. De opdrachtgever is vrij om te kiezen waar de foto’s worden afgedrukt, echter de fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurveranderingen en/of kwaliteitsvermindering van de afdruk. De fotograaf kan professionele afdrukken voor de opdrachtgever verzorgen.
De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden sowieso minstens een tweetal jaar bewaard vanaf het moment van versturen van de foto’s en het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als back up!
Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

AUTEURSRECHT, PORTRETRECHT, PUBLICATIE EN PROMOTIE
De fotograaf houdt zich het recht te allen tijden de foto’s gemaakt tijdens de fotosessie te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties waaronder, doch niet uitsluitend, website, weblog, portfolio, advertenties, social media, drukwerk en demonstratie materiaal. De fotograaf zal bij publicatie in vorm van prints en/of op het internet i.v.m. privacy redenen de naam en gegevens van opdrachtgever niet benoemen! Indien de opdrachtgever dit niet wenst moet dit schriftelijk aangegeven worden aan de fotograaf.
Alle content op de website en social media kanalen van Het Gouden Geluk is eigendom van fotograaf. Zowel tekst als foto’s als andere content mogen niet worden gedownload, gekopieerd, vermenigvuldigd, afgedrukt, opgeslagen, gewijzigd of anderzijds gebruikt worden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de fotograaf.
Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij de fotograaf. Wie zonder toestemming een foto van fotograaf in originele of bewerkte vorm publiceert, maakt inbreuk op de (auteurs)rechten van de fotograaf. De inbreuk op auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van de fotograaf, rekent de fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.
De opdrachtgever is niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huishoudelijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf. Het is verboden om met een foto die door fotograaf is gemaakt deel te nemen aan een fotowedstrijd.
De opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding in acht te nemen. Het is niet toegestaan om de foto’s van fotograaf digitaal of analoog te bewerken of deze online te plaatsen zonder naamsvermelding van Het Gouden Geluk. Ook het logo verwijderen, wegwerken, afsnijden etc. is niet toegestaan.

ONMACHT
De fotograaf zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met professionele apparatuur van Canon, deze camera’s en objectieven zijn van hoofwaardige kwaliteit. De fotograaf schrijft de bestanden tijdens de fotoshoot weg op geheugenkaarten en maakt na afloop direct een back-up van de fotobestanden op een externe harde-schijf.
Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder maar niet beperkt tot het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of ongeval zal de opdracht voor zover mogelijk is naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. De opdrachtgever kan de fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreken stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS
De fotograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, email-adres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden. Indien opdrachtgever een product besteld kan de fotograaf ervoor kiezen deze rechtstreeks bij opdrachtgever te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van opdrachtgever worden doorgegeven voor de verzending van het product.

WIJZIGINGEN
De fotograaf mag de algemene voorwaarden zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Bij geschillen is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

Assenede, 25 augustus 2021
Het Gouden Geluk

Let's

Connect

© Het gouden geluk 
menuchevron-downcross-circle